20/05/2024

RATRACO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Sáng ngày 16/5, RATRACO đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đoàn chủ tọa tại ĐHCĐ

Đại hội có sự tham gia của ông Lê Bằng An - đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cùng các cổ đông của RATRACO.

Với sự đồng lòng nhất trí cao tại đại hội lần này, các cổ đông RATRACO đã bỏ phiếu tán thành và thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, RATRACO đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 604,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 5.86 tỷ đồng.

 

Ông Lê Bằng An - đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phát biểu

 

Tại đại hội, ông Mai Hoàng Long - Chủ tọa đã trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


Bà Trần Thị Xuân – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023.

Bà Phạm Thị Quyên - Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
Đặc biệt, Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và thống nhất các chỉ tiêu cơ bản năm 2024: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 604,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 5.86 tỷ đồng.

VIDEO CLIP