Đại hội cổ đông

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (26/04/2019)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019 (26/04/2019)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BÔ CÔNG VĂN SỐ: 92/RAT-TCKT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (26/04/2019)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ BÁO CÁO CỦA BKS (24/04/2019)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ CÔNG VĂN SỐ: 07/CV-RAT VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY (07/01/2019)