SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

13/05/2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị

  1. Mr Trần Thế Hùng
  2. Mr Mai Hoàng Long
  3. Mr Đỗ Khánh Dư
  4. Mrs Trần Thu Nga
  5. Mrs Phạm Thị Quyên

Ban kiểm soát

  1. Mr Diệp Anh Tuấn
  2. Mr Nguyễn Trường Giang
  3. Mrs Trần Thị Xuân

Đại hội cổ đông khác

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/04/2022)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯƠNG NIÊN 2021 (01/04/2021)

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2020 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 21-22 (01/04/2021)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020 (28/05/2020)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (13/05/2020)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (26/04/2019)

VIDEO CLIP