ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2023 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024 (22/04/2024)

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (22/04/2024)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (22/04/2024)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (22/04/2024)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐ SXKD NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 (07/04/2023)