Đại hội cổ đông

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ CÔNG VĂN SỐ: 07/CV-RAT VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY (07/01/2019)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ CÔNG VĂN SỐ: 08/RAT-TCKT VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH (07/01/2019)