Đại hội cổ đông

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2020 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 21-22 (01/04/2021)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020 (28/05/2020)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (13/05/2020)