Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng 2021 đã kiểm toán (31/03/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán (31/03/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán