Tổng hợp công bố thông tin

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY - 2021 (05/05/2021)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT - 2021 (05/05/2021)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT - 2021 (05/05/2021)

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (08/03/2021)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐỢT 3 TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU VÀ THANH TOÁN LÃI (11/12/2020)