Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2017 đã kiểm toán