Quy định vận chuyển ĐS

Hiệp định vận tải ĐS Việt Nam - Mông cổ năm 2004

Quy định vận chuyển ĐS khác

Quy tắc chi tiết làm việc của Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SI của SMGS)

Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS): Áp dụng từ ngày 01/11/ 1951

VIDEO CLIP