Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiếm toán