Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán