Đang gửi...

Tổng hợp công bố thông tin

  • QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY - 2021 (05/05/2021)

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT - 2021 (05/05/2021)

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT - 2021 (05/05/2021)

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (08/03/2021)

  • THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐỢT 3 TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU VÀ THANH TOÁN LÃI (11/12/2020)

  • NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT (25/06/2020)

  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÔT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU VÀ THANH TOÁN LÃI (18/12/2019)

  • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (16/12/2019)

  • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (10/12/2019)