Financial report

Quy chế bổ sung HĐQT 0 byte
Download:
icon
QĐ VV Thanh lap ban kiem tra tu cach co dong 0 byte
Download:
icon
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 0 byte
Download:
icon
Lý lịch trích ngang - Ông Trần Thế Hùng 0 byte
Download:
icon
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 2018 0 byte
Download:
icon
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐAI HỘI 2018 0 byte
Download:
icon
Giay moi DHCD 0 byte
Download:
icon
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 0 byte
Download:
icon
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2017, KH 2018 0 byte
Download:
icon
Ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 0 byte
Download:
icon
Ứng cử viên tham gia ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 0 byte
Download:
icon
Số lượng hiển thị

Social Network

Contact Info

  •   118 Le Duan - Hoan Kiem - Ha Noi - Vietnam
  •   (+84)24 39429732 - (+84)2439422212
  •   (84)0904.849.599 (Mr Giang) - (84)0913.211.307 (Mr Khai) -(84)0983.181.706 (Mr Tung)
  •   (+84)24 38221716
  •   info@ratraco.com.vn
  •   Liên hệ