Đang gửi...

Báo cáo tài chính

 • Quy chế bổ sung HĐQT (18/01/2019)

 • Công văn số 48/RAT-TCKT Về việc chốt danh sách trái chủ để thực hiện chuyển đợt 1 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán lãi (18/01/2019)

 • Công văn số: 07/CV-RAT Về việc thay đổi số lượng cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP vận tài và Thương mại Đường sắt (18/01/2019)

 • Công văn số: 08/RAT-TCKT Về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (18/01/2019)

 • Lý lịch trích ngang - Ông Trần Thế Hùng (17/01/2019)

 • Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2018 (17/01/2019)

 • Ứng cử viên tham gia ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (17/01/2019)

 • Ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 (17/01/2019)

 • Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, KH 2018 (17/01/2019)

 • Báo cáo ban kiểm soát (17/01/2019)

 • Giấy mời đại hội cổ đông (17/01/2019)

 • Thư xác nhận tham dự đại hội 2018 (17/01/2019)

 • Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội 2018 (17/01/2019)